چارچوب – تبعیض مضاعف

تبعیض در جامعه ایران مفهومی غریبه نیست. هر شهروند ایرانی سطحی از تبعیض را حس کرده و در موارد مختلف با آن دست و پنجه نرم کرده است اما اقشاری از جامعه ما هستند که از جنبه های مختلف به طور همزمان مورد تبعیض قرار میگیرند، اقشاری مثل زنان از اقلیتهای اتنیکی یا مذهبی که هم به دلیل زن بودن و هم به دلیل اتنیک یا مذهبی که دارند مورد تبعیض قرار میگیرند، تبعیضی مضاعف که روی تمام بخشهای زندگی و فعالیت اونها سایه می اندازد.
در حالی که این تبعیض فلج کننده، بخشهای بزرگی از جامعه ما را تحت تاثیر قرار داده، درصد کمی از فعالین مدنی و سیاسی ایران به این موضوع پرداختن و شاید بشود همین را هم بخشی از این تبعیض در نظر گرفت.

میهمان:
کوثر فتاحی فعال مدنی و عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار