چارچوب – بحران محیط زیست ایران (تخریب خاک)

کارشناس برنامه: دکتر منصور سهرابی – کارشناس محیط زیست، دکترای اگرواکولوژی و محقق اکولوژی