چارچوب – بحران آب و آتش در ایران

کارشناس: دکتر منصور سهرابی – متخصص اگرواکولوژی و پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست

بحران آب و بحران آتش… دو بحرانی که در روزهای گذشته در سطح اخبار پوشش داده شدند و ذهن مردم همه مناطق را به خود مشغول کرده اند.

آتشهایی که در منطقه زاگرس روزهاست که ادامه دارد و هنوز حاکمیت موفق به مهار کردن آن نشده است. اگرچه در مواردی ادعا شده که این آتشسوزیها عمدی و در اثر اختلاف بین مردم منطقه اتفاق افتاده است اما چیزی که بیشتر از مبدا آتش جلب توجه میکند، تاخیر در پاسخگویی و نبود امکانات اطفای حریق است.

حاکمیتی که ادعای پیشرفت تسلیحاتی و تکنولوژیک دارد اما از خاموش کردن آتشی که دامن منطقه را گرفته است ناتوان است.

از سوی دیگه بحران آب آشامیدنی در جنوب کشور و درگیریهایی که در خوزستان اتفاق افتاد بحران آب را هم بار دیگه پررنگ کرده است. در این برنامه به بررسی این دو بحران که در بخشهایی به طور عمده به هم گره خورده اند می پردازیم.