چارچوب – بایدها و نبایدها در مقابله با کرونا

کارشناس: دکتر رضا بهروز، پزشک متخصص اعصاب و روان

در مقابله با ویروس کرونا که این روزها زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر خود قرار داده، اقداماتی باید به وسیله دولتها انجام شود و اقداماتی هم باید به وسیله خود مردم صورت بگیرد.

در این برنامه با حضور دکتر بهروز، به بایدها و نبایدهایی که خود مردم جامعه مسئول رعایت آن هستند پرداختیم.