چارچوب – آنچه از آبان ۹۸ آموختیم

امروز درست یک سال از شروع یکی از خونین ترین اعتراضات تاریخ ایران میگذرد. ۲۵ آبان سال گذشته با یک مجموعه دعوت خودجوش مردمی به اعتصاب شروع شد و با کشته شدن ۱۵۰۰ نفر و زندانی شدن چندین هزار نفر ادامه پیدا کرد.
اعتراضاتی که با گرانی بنزین شروع شد و به اصل نظام رسید و در این فاصله صحنه های خونینی در سطح شهرهای مختلف ایجاد کرد. از خیابونهای تهران تا نیزار ماهشهر. این اعتراضات هم مثل هر پدیده مهم اجتماعی به یک نقطه عطف تبدیل شد و این در بسیاری از نوشته ها و گفته های چهره های سیاسی موافق و مخالف رژیم به وضوح دیده میشود. اما در این یک سال بر مردم ایران چه گذشت؟ چه تغییراتی کردند؟ اپوزیسیون و نیروهای مخالف رژیم چه تغییری کردند؟ دیالوگ غالب مخالفان چقدر تحت تاثیر آبان قرار گرفته است؟
کارشناس:
کاوه شیرزاد – فعال و تحلیلگر سیاسی