پیام دبیرکل شوراى مدیریت گذار به ملت عراق‎

پیام دبیرکل شوراى مدیریت گذار به دمکراسی در ایران به ملت عراق‎

ملت شریف و مبارز عراق قیام و پایداری شما برعلیه فساد و وابستگی برخی سیاستمداران و عدم توجه آنان به کرامت انسانی و حرمت شهروندان، توجه همه جهانیان را بسوی شما معطوف نموده است . ملت همسایه شما ایران٬ که بیش از چهار دهه سرنوشتی همچون شما دارد، از صمیم قلب خود را در کنار شما حس میکند و شجاعت مدنی شما را در قیام و ایستادگی برعلیه ظلم و جور و فساد تحسین میکند.

اجازه ندهید دیگر بار جمهوری اسلامی سیاستمداران وابسته بخود را برسرنوشت ملت عراق مسلط نماید. کشورشما بایستى بدست کسانى اداره شود که منافع ملى و استقلال ان را محترم مى شمارند و به سعادت مردمان و رفاه انان در صلح و همزیستى با دیگران باور دارند.

ما از دخالت گستاخانه و وسیع جمهوری اسلامی وگماشتگانش درعراق بخوبی مطلعیم و آنرا بدون هیچ قید و شرطی محکوم میکنیم . حساب این رژیم خودکامه و فاسد از ملت ایران جدا است . ایرانیان هیچ تفاهمی با دخالتهای رژیم جمهوری اسلامی درکشورعراق و منطقه و جهان ندارند. ما به استقلال شما کاملا احترام میگذاریم و دخالت درتاثیرگذاری برسرنوشت ملت عراق را محکوم مینماییم .

به امید پیروزى مبارزات شما در ساخ تن کشورى ازاد، دموکراتیک و عارى از جنگ.

دبیرکل شوراى مدیریت گذار به دمکراسی در ایران حسن شریعتمدارى ۴ نوامبر ۲۰۱۹