پالایشگاه پیروزی شاهرود با ۶۸۰ کارگر تعطیل شد

پالایشگاه نفت و گاز پیروزی در شهرستان شاهرود که یک پالایشگاه خصوصی است با ۶۸۰ تن نیروی شاغل، به‌دلیل «عدم‌دریافت خوراک» تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه نفت و گاز پیروزی در شهرستان شاهرود در ﺳﺎل ۱۳۹۲ شمسی آغاز شد و ﻓﺎز ﻳﻚ آن در فروردین ﺳﺎل ۱۳۹۵ شمسی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و تجارت ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻳﻦ ﭘﺮوژه در سه فاز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در هر سه فاز ﺑﻪ یکﻫﺰار و ۲۵۰ ﺗﻦ فرآورده نفتی در روز می‌رسید.

ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراک ۱۳ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪای روزاﻧﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺗأﻣﻴﻦ می‌شد.

بنا بر این گزارش، طی سال جاری با توقف ارائه خوراک به این پالایشگاه، تولید آن متوقف و این پالایشگاه فعال خصوصی ایران به تعطیلی کشیده شد. این رویداد به بی‌کاری تمامی ۶۸۰ کارگر پالایشگاه انجامید.

این در حالی است که ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و به گفته ناظران وجود فساد، در وضعیت اقتصادی بحرانی به سر می‌برد. این‌ها علاوه می‌شود بر تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی که به بی‌کاری هزاران کارگر انجامیده است. در کنار این وضعیت، برخی از بنگاه‌ها از پرداخت حقوق ناتوان ماندند که باعث برگزاری پیاپی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری شده است.