ویدئوگرافیک | زیاده خواهی رژیم ایران برای داشتن یک کشور هسته‌ای به چه قیمت!

بیش از سه دهه تلاش مستمر مقامات ایران برای مجهز کردن کشور به سلاح هسته‌ای نه تنها بی‌نتیجه مانده بلکه زیان‌های فراوانی به مردم و اقتصاد ایران وارد کرده است.

مبلغی بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان ضرر اقتصادی و مالی حاصل تدبیر و تفکر اشتباه رژیم ایران بر مردم کشور.

نتیجه این قدامات و تلاش‌ها در راستای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای با بی ارزش شدن چهره سیاسی ایران و افت اعتبار پاسپورت ایرانی همراه بوده است.

اکنون سوال اینجاست که در برابر این همه فشار اقتصادی و سیاسی چه چیزی عاید مردم ایران شده؟