ویدئوگرافیک | جهنمی به نام سیستان و یلوچستان!

سیستان و بلوچستان را می‌توان نماد ۴۲ سال سوءمدیریت و ناکارآمدی سیستم سیاسی حاکم بر ایران دانست؛ استانی که از حداقل امکانات محروم است و شهرونداش حتی از دسترسی به آب سالم هم محروم‌اند.

بی‌ آبی صرفا محدود به روستا‌ها و شهرهای کوچک سیستان و بلوچستان نیست؛ مقامات دولتی می‌گویند ۳۵ درصد جمعیت زاهدان نیز به آب شرب دسترسی ندارند.

سیستم فرسوده آبرسانی، قطعی ۱۰ ساعته آب در طول تابستان و محرومیت‌ از حداقل امکانات شهری، از سیستان و بلوچستان جهنمی غیرقابل تحمل ساخته است.