ویدئوگرافیک | اعزام به تیمارستان؛ شکنجه روحی زندانیان سیاسی!

یکی از شیوه‌های شکنجه روحی زندانیان سیاسی در ایران بستری کردن اجباری آن‌ها در تیمارستان‌هاست. هاشم خواستار و بهنام محجوبی از جمله افرادی هستند که با این روش شکنجه شدند.

بهنام را که در تیمارستان امین آباد بستری کرده بودند و سرانجام جانش را گرفتند، در یک فایل صوتی گفته بود من در آنجا فنا شدن انسانیت را به چشم دیدم.

به نظر شما مقامات بی‌رحم قضائی رژیم ایران با این شیوه شکنجه که فقط در شوروی سابق انجام می‌شده، چه هدفی را دنبال می‌کنند؟