واکنشها به اعدام و سرکوب معترضین در ایران

خبر تایید حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان ماه سبب ایجاد موجی از مخالفت با اعدام شد و یک بار دیگر ضرورت گذار از جمهوری اسلامی را به مردم نشان داد.
در این برنامه به بررسی واکنشهای بخشهای مختلف جامعه به خبرهای اعدام و سرکوب معترضان و راه های پیش روی مردم پرداختیم

کارشناسان:
احمد مرتضایی از حزب کومله
رحیم بندویی از حزب مردم بلوچستان