هوش هیجانی چیست؟ | دکتر میترا بابک

خرد،بلوغ،آگاهی،احساسات و هوش هیجانی

درباره این کلمات چقدر میدانیم؟

آیا بدون اینها میشود موفق زندگی کرد؟

تاثیر اینها در زندگی فردی و اجتماعی ما چیست؟

خانم دکتر میترا بابک در برنامه ی این هفته ی #روانیار در مورد هوش و خرد صحبت میکند