نگاه دوم – کرد های ایران

کارشناس این برنامه : کاوه آهنگری – محلل سیاسی