نگاه دوم – وضعیت حقوق بشر در بلوچستان

حقوق بشر با آنکه معضلی شناخته شده در کل ایران است، اما در سیستان و بلوچستان بحران اول است.
در این برنامه حبیب الله سربازی مدیر کمپینی به نام فعالین بلوچ که در سال های اخیر گزارش های دقیقی از وضعیت حقوق بشری در این استان ارائه داده است، در برنامه نگاه دوم از چالش های فعالان حقوق بشری در این استان می گوید.