نگاه دوم – زارا محمدی (زهرا محمدی)

کارشناس – آرون عسکری
بررسی پرونده زندانی سیاسی کرد، زارا محمدی به همراه آرون عسکری.