نگاه دوم – بررسی انواع شکنجه ها به روی زندانیان سیاسی و عقیدتی

امیر ماکوئی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در این قسمت از برنامه نگاه دوم به بررسی انواع شکنجه د‌ر بین زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌پردازد.
آقای ماکوئی دارای سوابقه کاری متعدد در نهاد های بین المللی از جمله فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و حلال احمر، فعالیت در دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و حتی مشاور دفتر منطقه ای یونسکو رو هم داشته است؛ او چندی پیش یک
تحقیق دانشگاهی درباره نحوه شکنجه زندانیان اقلیتی اعم از اتنیکی و مذهبی را داشته که در این برنامه به جزئیات این تحقیق و نتایج آن می‌پردازد.