نوجوان محکوم بە اعدام پس از انتقال بە زندان میاندوآب بە قتل رسید

یک نوجوان محکوم بە اعدام اهل مهاباد چند روز پس از تبعید بە زندان میاندوآب توسط نیروهای امنیتی زندان بە قتل رسید.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ١۴ فروردین ٩٨، دانیال زین العابدین، جوان محکوم بە اعدام اهل مهاباد، در زندان مرکزی میاندوآب بە قتل رسید.

این جوان محکوم بە اعدام کە در حین ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشتە است، چند روز پیش و پس از شورش زندانیان زندان مهاباد بە زندان میاندوآب تبعید شدە بود.

یک منبع نزدیک بە خاوادە زین العابدین گفت کە دانیال توسط نیروهای امنیتی و زیر شکنجە بە قتل رسیدە است.

دانیال زین العابدین بە همراه دو نفر دیگر بە نام های کمال اصغإری و دانیال دیوانی آذر در تاریخ ٣١ شهریو ١٣٩۶ یکی از دوستان خود را با هویت صادق برمکی ١٩ سالە را بە قتل رساندە بودند و در آذرماه سال ٩٧ هر سە نفر بە اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.