نه به جمهوری اسلامی | دکتر میترا بابک

آیا از همبستگی و اتحاد یک جامعه ی استاندارد چیزی میدانید؟

عدم اتحاد در بین آحاد مردم،اجازه چه سو استفاده هایی را به حکومت میدهد؟

خانم دکتر میترا بابک در برنامه ی این هفته ی #روانیار در مورد کمپین نه به جمهوری اسلامی صحبت میکند