نقطه کور – نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران

در این برنامه به نقش نیروهای شبه نظامی و مزدور وابسته به حکومت ایران می پردازیم و سعی داریم دیدگاه و نقش این گروه ها را از سه جنبه جهان، ایران و جهان عرب مورد بررسی قرار دهیم

تهیه و تولید:

تلویزیون آزادی

شورای دموکراسی خواهان ایران