نقطه کور – نقش هنرمند در سیاست

در این برنامه به نقش هنرمندان داخلی و منطقه ای در رویداد های منطقه و تعریف یک هنرمند خوب و بد میپردازیم.

بررسی میکنیم: آیا هنرمند میباست در سیاست نقشی داشته باشد یا خیر؟

این برنامه توسط شبکه آزادی و شورای دموکراسی خواهان ایران تهیه و تولید شده است.