نقطه کور – نقش زنان در تحولات منطقه

از تونس تا سودان و حتی سیلاب های ایران، آیا نقش زنان در این تحولات قابل ذکر کردن است؟

در این برنامه به دلیل این تفکیک های جنسیتی میپردازیم و نقش زنان را در تحولات سیاسی و اجتماعی دهه اخیر میشماریم.

تهیه و تولید: شبکه آزادی – شورای دموکراسی خواهان ایران