نقش زنان در سیاست

در بیست و نهمین قسمت از برنامه ریشه ها، دکتر ناهید حسینی پژوهشگر مطالعات زنان و گلاله شرفکندی فعال سیاسی با به بحث گذاشتن جایگاه فعلی زنان در سیاست، به دنبال جایگاه مدنظر برای زنان میباشند.

اما راه رسیدن به این جایگاه مدنظر چیست؟در این زمینه دو دیدگاه مختلف وجود دارد که مهمان های این برنامه آن را مورد بررسی قرار میدهند.