نبوغ کودکان | دکتر میترا بابک

رفتار های درست و اشتباه با کودکان از بدو شکل گیری در شکم مادر تا بزرگسالی چیست؟
آیا در مورد علم ارتباط با کودک چیزی میدانیم؟
به این نکته توجه کنید که رفتار های شما با کودکان میتواند تغییرات بزرگی در آینده ی فرزند شما ایجاد کند.
خانم دکتر میترا بابک در برنامه ی این هفته ی #روانیار​ در مورد رشد و نبوغ کودکان صحبت میکند.