ناصر خلوصی فعال تُرک به حبس و جزای نقدی محکوم شد

ناصر خلوصی، فعال ترک، توسط دادگاه انقلاب تبریز به حبس و جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی”، ناصر خلوصی کنشگر ترک طی احکامی توسط دادگاه انقلاب تبریز و شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری این شهرستان به شش ماه زندان تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

دادگاه این شهروند ترک روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام های «عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان»و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد.

جلسه دادرسی بخش دوم این پرونده چند روز بعد در روز دوشنبه ۲۴ شهریور امسال به اتهام «نشر اکاذیب» در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری برگزار شده بود.

شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز آقای خلوصی را از بابت اتهام «عضویت در گروه گاماج» به شش ماه زندان تعزیری محکوم کرده و طبق رای صادره توسط قاضی داوود حملبر، وی از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده است.

بر اساس رای صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری تبریز، ناصر خلوصی از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده، این محکومیت در حالی است که اتهام وارده به آقای خلوصی مربوط به پرونده ۴ سال پیش او بوده و حتی بعد از تشکیل جلسه دادگاه تبرئه شده بود.