من از تغییر میترسم | دکتر میترا بابک

در طول زندگی بشر همواره ترس های متعدی جان و روانش را تهدید کرده است.

تعدادی از آن ترس ها مفید و باعث بقا و رشد او شده اند اما بسیاری از ترس های انسان بیهوده بوده، زندگی و روان فردی و اجتماعی او را به ورطه نابودی کشانده اند.

ترس از تغییر یکی از آنهاست.

آیا یه راستی این ترس را می توان ریشه عدم موفقیت برای رسیدن به رهایی و جامعه‌ای سالم و آزاد دانست؟

ریشه این ترس کجاست؟ آیا تغییر خطرناک است؟ یا بدبینی به دوران پس از تغییر؟ روان یاران چه کارهایی برای غلبه بر این ترس باید انجام دهند؟