منفی گرایی اجتماعی و سیاسی | دکتر میترا بابک

منفی گرایی اجتماعی و سیاسی،زیر ذره بین روانیار این هفته

فرد منفی گرا چه آسیب هایی از اجتماع خورده است و چه آسیب هایی را به جامعه وارد خواهد کرد؟

منفی گرایی سیاسی چیست و بروز چنین پدیده ای از کجا نشات میگیرد؟