ویدیوگرافیک | منطقه‌ای مغضوب علیه به نام بلوچستان

حتما وقتی نام بلوچستان را می‌شنوید مدارس کپری را به بیاد می‌آورید. اما مشکلات این استان تنها به مدارس کپری ختم نمی‌شود.

در سایه‌ بی‌توجهی حکومت، بلوچستان هنوز از بی‌آبی رنج می‌برد.

در برخی از نقاط این استان ساکنان محلی از ترس‌کمبود آب حتی زمانی برای نظافت شخصی خود اختصاص نمی‌دهند؛ به نظر شما چه عاملی باعث شده بلوچستان به قطعه‌ای مغضوب علیه نزد حاکمان جمهوری اسلامی شود؟ در این ویدئو ببینید.