منشور – قسمت سیزدهم

درقسمت سیزدهم از برنامه منشور، مصاحبه ای با منصور اسانلو زندانی سیاسی‌سابق و از فعالین کارگری و سندیکالیست شرکت واحد اتوبوسرانی، مدیر سایت خبرگر و جنبش ستمدیدگان دادخواه داشتیم. در مورد تجربه زندان و شکنجه ایشان و زنده یاد افشین اسانلو برادر ایشان که در زندان جانبخش راه آزادی شدند، صحبت کردیم . همچنین به مناسبت روز جهانی کارگر که در پیش هست درمورد تاریخچه جنبش های کارگری و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به گفتگو نشستیم .