منشور – قسمت دوازدهم
دربرنامه هفتگی منشور، مصاحبه ای با آقای عباس واحدیان شاهرودی نویسنده و از زندانیان سیاسی امضا کننده بیانیه ۱۴ و استعفای خامنه ای داشتیم. با او در مورد شرایط زندانیان سیاسی، کرونا و دستگیری مجدد همسرایشان شهلا جهانبین ودر مورد شرایط بحرانی محمد نوریزاد و شکنجه و همچنین همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا) به گفتگو نشستیم.