ویدئوگرافیک | ممنوعیت خرید واکسن فایزر؛ بازی با جان مردم!

چند سالی بود که مقامات رژیم ایران مدام به دروغ می‌گفتند آمریکا صادرات دارو به ایران را تحریم کرده تا اینکه خامنه‌ای آب پاکی را روی دست همه ریخت و خودش اولین تحریم دارویی ایران را برقرار کرد.

علی خامنه‌ای با ممنوع کردن واردات واکسن فایزر ثابت کرد که حاضر است هرچیزی حتی جان مردم را فدای سیاست آمریکاستیزی کند.

آیا این اقدام رهبر رژیم ایران همان تروریسم درمانی که روحانی می‌گوید، نیست؟!