معوقات مزدی نیروهای خدمات شرکتی بیمارستان امام علی چابهار

نیروهای خدمات شرکتی بیمارستان امام علی چابهار پنج ماه است که حقوقی دریافت نکردند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، نیروهای خدمات شرکتی بیمارستان امام علی چابهار ۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده و مسئولین مربوطه برای پرداخت حقوق آنها بهانه های مختلف می آورند.

یکی از این نیروها به گزارشگر کمپین گفت: ”مسئولین بیمارستان عدم پرداخت مطالبات نیروهای شرکتی بیمارستان را کامل نبودن مدارک آنها و اختلاس شرکت خصوصی پیمانکار بیمارستان امام علی عنوان کردند.“

این منبع در ادامه گفت: ”در صورتی که مدارک چندین بار پیاپی به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر که بیمارستان امام علی زیرنظر آن است ارسال و تایید شدند.“

این منبع افزود: ”با وجود پیگیری های مکرر نیروهای شرکتی پس از بهانه عدم تایبد مدارک لازم، مدیریت بیمارستان اختلاس شرکت خصوصی را عامل عدم پرداخت معوقات اعلام کرده و پرداخت مطالبات را پس از محاکمه عوامل اختلاس عنوان کرده که با گذشت دو هفته تاکنون حقوق نیروهای شرکتی بیمارستان امام علی چابهار واریز نشده است.“