معرفی “شبکه زنان ایران برای برابری پایدار”
در این برنامه به معرفی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار، اساسنامه، اهداف، اعضا موسس و سایر پرسشهایی که پیرامون آن وجود دارد پرداختیم.