معرفی “شبکه زنان ایران برای برابری پایدار” – بخش دوم

بعد از معرفی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار، اساسنامه، اهداف، اعضا موسس و… در قسمت گذشته

در این برنامه به سراغ دو تن دیگر از اعضای “شبکه زنان ایران برای برابری پایدار” رفتیم تا روند پیشرفت این شبکه در گام های ابتدایی و پرسشهای دیگری که پیرامون آن وجود دارد را مطرح کنیم

میهمانان: مهناز قزلو (سخنگو) و فتحیه زرکش (از اعضا موسس)