مصاحبه بیتا جوراب دوز با آقای کریم دحیمی، فعال حقوق بشر عرب

در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین در دو زندان شیبان و سپیدار اهواز در اعتراض به نبود امکانات بهداشتی و درمانی و عدم اعزام به مرخصی شورشهایی شکل گرفت که منجر به کشته شدن چندین تن از زندانیان و سرنوشت نامعلوم تعداد زیاد دیگری از زندانیان سیاسی و جرائم عادی شد.

در این زمینه با آقای کریم دحیمی، فعال حقوق بشر عرب اهوازی به صحبت نشستیم.