مستند “کرونا – قاتل تاج دار ” قسمت سوم

در بیمارستان های ایران چه میگذرد؟

چرا حکومت امار درست و دقیقی از کرونا منتشر نمیکند؟

پزشکان ایرانی درباره ی شیوع کرونا چه میگویند و چرا عقیده دارند که کل شهر ها باید قرنطینه شود؟

در این فیلم مستند به تمامی زوایای ورود کرونا به ایران پرداخته ایم

گروه مستند سازی تلوزیون آزادی