مستند “کرونا – قاتل تاج دار ” قسمت دوم

درباره ی خطرناک ترین ویروس شناخته شده ی قرن ۲۱ چقدر میدانیم؟

کرونا در ایران چه کرده است؟

در فیلم‌ مستند “قاتل تاج دار” به ساختار ویروس کرونا از پیدایش آن،تا انتقال این ویروس به انسان ها پرداخته ایم

گروه مستند سازی تلوزیون آزادی