مستند ” مهاتما گاندی، پیشروی مبارزات بدون خشونت “

عدم وجود خشونت در یک مسیر مبارزاتی، اگر چه سخت اما مطلوب بسیاری از مبارزان آزادی و عدالت است.
مبارزات غیر خشونت آمیز چگونه انجام میشود و گاندی به عنوان رهبر این مبارزات چگونه موفق شد؟