مستند محمد مصدق ” قسمت چهارم “

در قاهره غوغا بود..

مردم از فرودگاه قاهره تا میدان اپرا، تمام خیابان ها را پوشانده بودند..

“او” قرار بود در بالکن هتل شپر در میدان اپرا سخنرانی کند

وقتی هواپیما میخواست فرود بیاید، خلبان از جمعیت تعجب کرد…

“او” دکتر محمدمصدق بود.

در این فیلم مستند به “او” پرداخته ایم..زندگیش را به چندین قسمت تقسیم کرده ایم و هر یک را در قسمتی متفاوت بررسی کرده ایم.