مستند محمد مصدق ” قسمت سوم “

در قاهره غوغا بود..
مردم از فرودگاه قاهره تا میدان اپرا، تمام خیابان ها را پوشانده بودند.. “او” قرار بود در بالکن هتل شپر در میدان اپرا سخنرانی کند وقتی هواپیما میخواست فرود بیاید، خلبان از جمعیت تعجب کرد…
“او” دکتر محمد مصدق بود.
در این فیلم به “او” پرداخته ایم..
زندگیش را به چندین قسمت تقسیم کرده ایم و هر یک را در قسمتی متفاوت بررسی کرده ایم.