مستند مائو زدونگ – از جوانی تا مرگ (بخش دوم)

مائو زدونگ، رهبر بزرگ چین، زمانی اعلام کرد که مرگ ۳۰۰ میلیون نفر از مردم کشورش بهایی قابل قبول است

در نهایت، رژیم سیاسی بی روح او، ناظر بر کشتار میلیونها نفر شد.

این داستان یک دیکتاتور سادیست و معتاد به خشونت است. از ریشه های کمونیستش تا حکومت خشن و انتقام محورش.