مستند “قیام خرداد “۸۵

یکی از مهمترین قیام های صورت گرفته پس از انقلاب ۵۷، قیام مردم ترک ایران در اعتراض به کاریکاتوری بود که در بردارنده ی محتوای نژادپرستانه بود. باورش برای بسیاری سخت بود که فقط چنین کاریکاتوری بتواند منجر به قیامی بزرگ شود که ده ها کشته و زخمی دهد.

در این مستند به پذیرش این باور کمک میکنیم و از عوامل دیگری که به صورت گرفتن این قیام منجر شد، پرده برداری میکنیم.