مستند فقر و فحشا

تهیه شده در گروه مستند سازی شبکه آزادی