مستند – فروپاشی سرخ (سقوط اتحاد جماهیر شوروی)

با نگاهی بر پروسه مذاکرات پایان جنگ سرد به بررسی اجمالی تحولات اتحاد جماهیر شوروی می پردازیم و این تحولات را تا پایان رسمی جنگ سرد و فروپاشی شوروی دنبال می کنیم.