مستند “شبح تروریست” قسمت اول

مستندی که بزرگترین تعقیب در تاریخ CIA را بررسی میکند.
پیدا کردن طراح حمله یازده سپتامبر
در این بازی مرگبار موش و گربه، CIA زنجیره ای از اطلاعات از فیلیپین تا پاکستان را پیگیری میکرد.