مستند شاه چکمه پوش – رضا پهلوی

این مستند که توسط تلویزیون آزادی تهیه شده است به زندگی رضا شاه پهلوی و دوره به کار آمدن او به قدرت میپردازد.