مستند “دروغ های حکومتی”

جمهوری اسلامی بر پایه دروغ بنا شده است.کما آنکه اسم آن هم نیز دروغ است.این رژیم نه جمهوری است و نه بنا به گفته کارشناسان، اسلامی.
در این مستند به این امپراطوری دروغ پرداخته ایم.دروغ هایی که رهبر این نظام، خمینی، قبل از سرکار آمدن به قدرت میگفت تا دروغ