مستند “حکومت نظامی”

در این فیلم مستند،به تاریخچه ی حکومت نظامی در ایران پرداخته شده است. از حکومت عصر پهلوی تا جمهوری اسلامی. سرنوشت نظام هایی که حکومت نظامی را اجرا کرده اند چگونه رقم خورد؟

تهیه و تولید،واحد مستند سازی تلوزیون آزادی