مستند” جانشینان رهبر”

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که آیت الله خامنه ای میخواهد قبل از مرگ خود، تکلیف مسائل کلیدی و اساسی نظام مانند برجام را حل کند تا بعد از نبود وی، نظام دچار بحران نشود. بحرانی که هم اکنون نیز جمهوری اسلامی با آن دسته پنجه نرم میکند. در این فیلم مستند، به بررسی محتمل ترین کاندید های رهبری بعد از خامنه ای پرداخته ایم. این بررسی شامل معیارهایی است که این افراد را برای این منصب مناسب کرده و سپس آن ها را در برابر قانون سنجیده ایم.

تهیه و تولید در شبکه آزادی