مستند “ترور عقاید” – قسمت دوم

اهل سنت در ایران،چهل سال است که زیر فشار سرکوب و ترور از سوی جمهوری اسلامی قرار دارند در این فیلم مستند،به ترور برخی از بزرگان و علمای اهل سنت بلوچستان پرداخته ایم،از چگونگی ترور این اشخاص،تا دلیل حذف فیزیکی انان به دست نیروهای امنیتی و یا نیابتی جمهوری اسلامی تهیه و تولید در گروه مستند سازی تلوزیون آزادی