مستند بی شناسنامه بی هویت

معضل بی شناسنامه ها سالهاست که در محافل مختلف حقوقی مطرح و مورد بحث قرار می گیرد اما اگرچه به نظر یک مسئله واضح می آید، هنوز راهکار مناسب و فراگیر برای حل آن پیشنهاد نشده است.